Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola (PK)
Data publikacji: 05-02-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Stalowa Wola
Ogłoszenie o naborze Nr 42076

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Możliwość kontaktu z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym (brak dźwigu osobowego). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki, celem stwierdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie czynności sprawdzających, celem ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • ewidencjonowanie w systemach komputerowych prowadzonych spraw na zasadach określonych w zaleceniach, wytycznych oraz podręcznikach użytkownika danej aplikacji,
 • realizowanie zadań związanych z wymianą informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz obsługa systemów wymiany informacji z tym związanych,
 • realizowanie zadań związanych z wymianą informacji podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich oraz obsługa systemów wymiany informacji z tym związanych,
 • udzielanie informacji z zakresu ogólnych zasad rozliczania poszczególnych podatków oraz stosowanych w komórce procedur przy załatwianiu spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 9 miesięcy w administracji podatkowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania, tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2288236.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.02.02

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2288236.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.02.02, (05.02.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130