Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Kontroler skarbowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 30-01-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 41750

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.

Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych obejmujących określanie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, zaliczek na podatek, wysokości straty poniesionej przez podatnika,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych obejmujących ustalenie zobowiązania podatkowego,
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających, własnych i zleconych przez inne organy,
 • Udostępnianie informacji zawartych w aktach prowadzonych spraw,
 • Ewidencjonowanie w systemach komputerowych prowadzonych spraw na zasadach określonych w zaleceniach, wytycznych oraz podręcznikach użytkownika danej aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 


Aplikuj:https://www.praca.pl/kontroler-skarbowy_2280303.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.30

Źródło:https://www.praca.pl/kontroler-skarbowy_2280303.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.30, (30.01.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130