Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy kontroler skarbowy

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Sanok (PK)
Data publikacji: 29-01-2019
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 41737

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane
w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy
z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym sześciokondygnacyjnym budynku biurowym (parter, I piętro oraz V piętro – dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień,
 • wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,
 • inicjowanie i udział w postępowaniach wieczysto- księgowych, w tym wnioskowanie o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia celem zmniejszenia ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku podatkowego,
 • dokonywanie wpisów i wykreśleń hipotek przymusowych, prowadzenie rejestru hipotek,
 • prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia,
 • monitorowanie czynności podejmowanych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu przeprowadzenia skutecznej egzekucji,
 • koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych celem ustalenia poziomu dobrowolnego regulowania zobowiązań przez podatników oraz przeciwdziałania ich przedawnianiu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz dziedzin pokrewnych
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Wymagania interpersonalne: łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 


Aplikuj:https://www.praca.pl/starszy-kontroler-skarbowy_2279151.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.29

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-kontroler-skarbowy_2279151.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=8.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.01.29, (29.01.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130